top of page

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego w 2020 r. – 35 000 000 zł Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinku w skład którego wchodzi Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku otrzymało przewidziane programem wsparcie na pomoce dydaktyczne.

Zakupiono:

 

2 Monitory interaktywne Promethean ActicvPanel65" 4 k Android
oraz

5NotebookówHP255G7Ryzen/pamięć8GB/dyskSSD/RadeonVega3/nagrywarkaDVD/Windows10/wbudowana kamera z mikrofonem

 

 

   Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

   Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;

 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

   Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach
  z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

 3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

 4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

 5. przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:

  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

 6. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

 7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

bottom of page